Можещите

Кой отговаря за Вашите лични данни

В настоящата Декларация за поверителност „AstraZeneca“, „ние“, „ни“ и „наши“ се отнасят до дружествата от групата AstraZeneca.

Ние определяме целите и начина, по който Вашите лични данни се събират, използват и/или оповестяват и управляват в съответствие с глобалните вътрешнофирмени стандарти за поверителност на AstraZeneca.

AstraZeneca приема много сериозно поверителността и защитата на Вашите лични данни. Декларацията за поверителност описва категориите лични данни, които можем да събираме за Вас и начините, по които можем да ги използваме.

Възможно е периодично да променяме настоящата Декларация за поверителност. Ще Ви уведомим за всякакви настъпили промени, в случаите, когато това се изисква от нас.

Каква информация събираме и как я използваме?

Ако се регистрирате, за да използвате този уеб сайт, попълвате онлайн формуляр или ни изпращате имейл (напр. за получаване на актуализации по имейл или да заявите желанието си да Ви изпращаме повече информация и/или да Ви изпратим покани за участие за научни срещи, промоционални събития, възможности за сътрудничество и анкети), тогава може да събираме и използваме лични данни за Вас като:

  • Име
  • Имейл адрес
  • Държава на пребиваване
  • Адрес
  • Номер на телефон
  • Професия (например, ако сте здравен специалист, търсещ информация за нашите продукти)
  • Техническа информация за Вашето устройство, като Вашия IP адрес, тип устройство, идентификатори на устройство и рекламни идентификатори, тип и версия на браузъра, и друга стандартна информация за дневника на сървъра
  • Друга лична информация, която решите да ни предоставите

Такава информация ще бъде предоставена от Вас и може да бъде допълнена от нас с публично достъпна информация или от брокери на данни, когато е уместно. Ние ще я използваме в рамките на нашите законни интереси за управление на уеб сайта, за регистрирането Ви за услуги, за които сте се записали и за да отговорим на всякакви запитвания или заявки за информация, които може да имате.

Понякога може да получим чувствителни лични данни за Вас, например, ако предоставите доброволно информация за Вашето физическо или психично здраве, като част от запитване за информация. В такива случаи използваме подобни данни единствено, за да отговорим на Вашето запитване и, когато е приложимо, да Ви предоставим допълнителни насоки (напр. да Ви информираме за правото Ви да изпратите доклад за нежелани събития). С предоставянето на чувствителни лични данни от Ваша страна се съгласявате да обработваме тези данни за целите, определени в настоящата Декларация за поверителност или във всяка декларация, свързана със събиране на данни, която сме Ви предоставили.

В случай че използвате този уеб сайт, попълвате онлайн формуляр или ни изпращате имейл, за да докладвате за нежелано събитие, което сте изпитали, докато сте приемали продукт на AstraZeneca, моля, прегледайте Съобщението за докладване на нежелани събития, отнасящо се за съответната Ви държава, налично на адрес https://aereporting.astrazeneca.com, за да получите повече информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни във връзка с нежеланите събития.

Бисквитки и сигнали за непроследяване

Възможно е също да събираме информация, за това как използвате уеб сайта, като използваме бисквитки (и други подобни технологии), като част от подобряването на съдържанието и функционалността на уеб сайта. За повече информация относно употребата на бисквитки, разгледайте декларацията за бисквитки на уебстраницата. AstraZeneca не отговаря за сигнали за непроследяване.

Обобщена информация

Използваме обобщена информация, която не идентифицира индивидуални лица, за проследяване на модели на потребителски трафик в уеб сайта и за определени страници, както и за използване на сайта, с цел да ни помогне за подобряване на дизайна и оформлението на съдържанието.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Възможно е Вашите лични данни да бъдат прехвърлени към други дружества от групата AstraZeneca. Може също така да споделим изброени по-горе категории от Ваши лични данни с определени доставчици на услуги или трети страни, като: доставчици на ИТ услуги за целите на разработването и техническата поддръжка на системата; одитори и консултанти за удостоверяване на спазването от наша страна на външните и вътрешните изисквания; регулаторни органи, правоприлагащи органи и страните по съдебен процес във връзка с правно изискване за отчетност или иск; и правоприемник или бизнес партньор на AstraZeneca или на дружество от групата AstraZeneca, в случай че компанията продава, преотстъпва или учредява сътрудничество/съвместно дружество за целия или част от своя бизнес.

AstraZeneca не продава лични данни на трети страни. Ние разрешаваме на трети страни да събират информация чрез нашия уеб сайт, но само за целите, описани тук и както са описани в нашата Декларация за бисквитките.

Как съхраняваме Вашите данни

AstraZeneca съхранява личните Ви данни за определен брой години в съответствие с местното законодателство и Политиката за съхраняване на документи на компанията. За повече информация относно вътрешната Политика за съхраняване на документи на AstraZeneca, може да посетите адрес www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Прехвърляне на данни на международно равнище

Възможно е дружествата на AstraZeneca и трети страни да са установени навсякъде по света, което може да включва държави, които да не предлагат еднаква правна защита на личните данни като тази в държавата Ви на пребиваване. Независимо в коя държава се прехвърлят Вашите лични данни, ще ги споделяме само въз основа на строго спазване на принципа „необходимост от информация“ и според уместните договорни ограничения (като „Обвързващите корпоративни правила“ на AstraZeneca и стандартните договорни клаузи на ЕС).  Можете да заявите екземпляр от „Обвързващите корпоративни правила“ на AstraZeneca и/или стандартните договорни клаузи на ЕС за AstraZeneca на имейл адрес privacy@astrazeneca.com.

Обвързващи корпоративни правила

По отношение на личните данни сме осигурили съответствие с някои от нашите правни задължения чрез прилагане на набор от „Обвързващи корпоративни правила“ (ОКП). „Обвързващите корпоративни правила“ определят ангажиментите на AstraZeneca по отношение на поверителността на данните във връзка с личните данни, които се прехвърлят на международно равнище.

Можете да научите повече за съответните ангажименти тук. „Обвързващите корпоративни правила“ и всякакви произтичащи от тях правила не се прилагат за лични данни с произход от САЩ.

Как защитаваме Вашите данни

Разполагаме с подходящи политики за поверителност и за сигурност, които имат за цел да гарантират, доколкото това е разумно постижимо, сигурността и целостта на цялата наша информация, включително Вашите лични данни.

Можете да намерите повече информация за това, как AstraZeneca изпълнява своите задължения за поверителност на личните данни, в нашите глобални вътрешни стандарти за поверителност.

Какви са правата Ви

Можете да се свържете с AstraZeneca чрез www.astrazenecapersonaldataretention.com по всяко време, за да заявите информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, за достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас, за коригиране на грешки, за  изтриване на данните или за да оттеглите Вашето съгласие за определени видове обработка на Вашите лични данни. Ако такова искане поставя AstraZeneca или нейните филиали в нарушение на задълженията ѝ съгласно приложимите закони, нормативни изисквания или кодекси за работа, тогава AstraZeneca може да не е в състояние да изпълни Вашето искане, но Вие все още можете да поискате да блокираме (т.е. право на възражение) използването на Вашата лична информация за по-нататъшна обработка. В зависимост от приложимото законодателство можете също да имате право на преносимост на данните към друг администратор на лични данни при определени обстоятелства, които включват споделянето на Вашите данни с администратора на данни в електронна форма. В зависимост от приложимото законодателство можете да упражнявате тези права безплатно.

AstraZeneca е назначила длъжностно лице за защита на данните, отговорно да контролира спазването от страна на AstraZeneca на закона на ЕС и на Обединеното кралство за защита на данните, с което можете да се свържете на адрес:  privacy@astrazeneca.com или по пощата на адрес: Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA в случай че имате въпроси или опасения относно обработването на Вашите лични данни. Ако обработването на Вашите лични данни от AstraZeneca е в обхвата на законодателството на ЕС или Обединеното кралство, можете също да подадете жалба до съответния контролен орган за защита на данните в държавата, в която пребивавате. Можете да намерите името и данните за контакт на съответния надзорен орган на ЕС на адрес  https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en  и данните за контакт на надзорния орган за защита на данните в Обединеното кралство на адрес   https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Отписване от получаването на последваща информация от нас

Ако сте избрали да получавате информация за нашите продукти или услуги, или за тези на други дружества на AstraZeneca и желаете да се отпишете от получаването на подобна информация, можете да направите това, като изпратите имейл до privacyrequests@astrazeneca.com. На всички комуникации трябва ясно да посочите: Вашето име, име на потребител (ако е налично), данни от регистрация (ако са налични) и наименованието на съответния уеб сайт.

Последна актуализация декември 2020 г.

© AstraZeneca